Giới thiệu, hướng dẫn đăng nhập quản trị website

Thêm sản phẩm, bài viết và danh mục sản phẩm

Tạo menu mới

Thêm silder, chỉnh sửa hỗ trợ trực tuyến và chân trang

Tải tài liệu ” hướng dẫn quản trị
Mời quý khách tham gia nhóm facebook ” WEB 3B – HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HDQT